Khí máu động mạch

Khí máu động mạch

Xét nghiệm này được tiến hành như thế nào ?

Để thực hiện xét nghiệm này người ta lấy một mẫu máu động mạch, dùng kim nhỏ, lấy máu từ động mạch quay ở cổ tay, động mạch bẹn hay động mạch cánh tay.

Trước khi lấy máu, người ta sẽ thử sự tuần hoàn ở bàn tay ( nếu lấy máu động mạch cổ tay). Sau khi lấy máu xong, người ta đè ép lên chỗ chích trong 5 phút để cho máu không còn chảy .

Máu sẽ được đem ngay xuống phòng xét nghiệm để phân tíc, nếu không sẽ không đảm bảo tính chính xác của xét nghiệm.