Lượt xem: 1679
Chuyên mục: Xét nghiệm

Xét nghiệm này được tiến hành như thế nào ?

Người lớn hay trẻ em:

Máu được lấy ra từ tĩnh mạch, thường là vùng khuỷu tay hay mu bàn tay.

Lượt xem: 1679
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1376
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1376
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 758
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 758
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1006
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1006
Chuyên mục: Xét nghiệm