Lượt xem: 1561
Chuyên mục: Xét nghiệm

Xét nghiệm này được tiến hành như thế nào ?

Người lớn hay trẻ em:

Máu được lấy ra từ tĩnh mạch, thường là vùng khuỷu tay hay mu bàn tay.

Lượt xem: 1561
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1254
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1254
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 648
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 648
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 873
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 873
Chuyên mục: Xét nghiệm