Lượt xem: 1493
Chuyên mục: Xét nghiệm

Xét nghiệm này được tiến hành như thế nào ?

Người lớn hay trẻ em:

Máu được lấy ra từ tĩnh mạch, thường là vùng khuỷu tay hay mu bàn tay.

Lượt xem: 1493
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1187
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1187
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 586
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 586
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 814
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 814
Chuyên mục: Xét nghiệm