Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt

Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt [ Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt ]

Mã dịch vụ: 14.0174.0773
Giá dịch vụ: 879.000 VNĐ