VS - Máu lắng (bằng máy tự động)

VS - Máu lắng (bằng máy tự động) [ Máu lắng (bằng máy tự động) ]

Mã dịch vụ: 22.0143.1303
Giá dịch vụ: 40.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả