Vi nấm soi tươi

Vi nấm soi tươi [ Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi ]

Mã dịch vụ: 24.0319.1674
Giá dịch vụ: 50.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả