Vi nấm nhuộm soi

Vi nấm nhuộm soi [ Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi ]

Mã dịch vụ: 24.0321.1674
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả