Mã dịch vụ: 24.0001.1714
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả