TS-TC DUKE

TS-TC DUKE [ Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) ]

Mã dịch vụ: 22.0019.1348
Giá dịch vụ: 50.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả