Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng

Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng [ Treponema pallidum TPHA định tính ]

Mã dịch vụ: 24.0100.1710
Giá dịch vụ: 90.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả