Treponema pallidum RPR định tính và định lượng

Treponema pallidum RPR định tính và định lượng [ Treponema pallidum RPR định tính ]

Mã dịch vụ: 24.0099.1708
Giá dịch vụ: 50.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả