Tiêm tĩnh mạch

Tiêm tĩnh mạch [ Tiêm (bắp/dưới da/tĩnh mạch) ]

Mã dịch vụ: 03.2390.0212
Giá dịch vụ: 40.000 VNĐ