Tiêm dưới kết mạc

Tiêm dưới kết mạc [ Tiêm dưới kết mạc một mắt ]

Mã dịch vụ: 14.0193.0856
Giá dịch vụ: 44.600 VNĐ