Tiêm dưới kết mạc

Tiêm dưới kết mạc [ Tiêm dưới kết mạc một mắt ]

Mã dịch vụ: 03.1682.0856
Giá dịch vụ: 44.600 VNĐ