Tiêm cạnh nhãn cầu

Tiêm cạnh nhãn cầu [ Tiêm hậu nhãn cầu một mắt ]

Mã dịch vụ: 14.0194.0857
Giá dịch vụ: 44.600 VNĐ