Thông bàng quang

Thông bàng quang [ Thông đái ]

Mã dịch vụ: 01.0164.0210
Giá dịch vụ: 85.400 VNĐ