Rửa dạ dày cấp cứu

Rửa dạ dày cấp cứu [ Rửa dạ dày ]

Mã dịch vụ: 02.0313.0159
Giá dịch vụ: 106.000 VNĐ