Rửa bàng quang lấy máu cục

Rửa bàng quang lấy máu cục [ Rửa bàng quang ]

Mã dịch vụ: 03.0131.0158
Giá dịch vụ: 185.000 VNĐ