Rạch áp xe mi

Rạch áp xe mi [ Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu ]

Mã dịch vụ: 14.0215.0505
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ