Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff

Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff [ Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff) ]

Mã dịch vụ: 25.0035.1753
Giá dịch vụ: 360.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả