Nhổ răng số 8 bình thường

Nhổ răng số 8 bình thường [ Nhổ răng số 8 bình thường ]

Mã dịch vụ: 37.8D09.1027
Giá dịch vụ: 204.000 VNĐ