Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động

Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động [ Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động ]

Mã dịch vụ: 24.0031.1686
Giá dịch vụ: 350.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả