Measles virus Ab miễn dịch tự động

Measles virus Ab miễn dịch tự động [ Measles virus IgM miễn dịch bán tự động/ tự động ]

Mã dịch vụ: 24.0248.1677
Giá dịch vụ: 250.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả