Lấy xét nghiệm tế bào học dịch khớp

Lấy xét nghiệm tế bào học dịch khớp [ Hút dịch khớp ]

Mã dịch vụ: 02.0514.0112
Giá dịch vụ: 109.000 VNĐ