Lấy nút biểu bì ống tai ngoài

Lấy nút biểu bì ống tai ngoài [ Lấy nút biểu bì ống tai ]

Mã dịch vụ: 15.0059.0908
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ