Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn [ Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn ]

Mã dịch vụ: 13.0032.0632
Giá dịch vụ: 2.147.000 VNĐ