Lấy dịch khớp xác định tinh thể urat

Lấy dịch khớp xác định tinh thể urat [ Hút dịch khớp ]

Mã dịch vụ: 02.0515.0112
Giá dịch vụ: 109.000 VNĐ