Lấy dị vật kết mạc

Lấy dị vật kết mạc [ Lấy dị vật kết mạc nông một mắt ]

Mã dịch vụ: 03.1706.0782
Giá dịch vụ: 61.600 VNĐ