Lấy dị vật họng miệng

Lấy dị vật họng miệng [ Lấy dị vật họng ]

Mã dịch vụ: 15.0212.0900
Giá dịch vụ: 40.000 VNĐ