Lấy dị vật giác mạc

Lấy dị vật giác mạc [ Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) ]

Mã dịch vụ: 03.1658.0778
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ