Lấy calci đông dưới kết mạc

Lấy calci đông dưới kết mạc [ Lấy sạn vôi kết mạc ]

Mã dịch vụ: 03.1689.0785
Giá dịch vụ: 33.000 VNĐ