Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật ELISA

Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật ELISA [ Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) bằng máy tự động/bán tự động ]

Mã dịch vụ: 22.0326.1440
Giá dịch vụ: 269.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả