Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút)

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) [ Hút đờm ]

Mã dịch vụ: 01.0055.0114
Giá dịch vụ: 10.000 VNĐ