Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy.

Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. [ Hút đờm ]

Mã dịch vụ: 03.0076.0114
Giá dịch vụ: 10.000 VNĐ