Hồng cầu trong phân test nhanh

Hồng cầu trong phân test nhanh [ Hồng cầu trong phân test nhanh ]

Mã dịch vụ: 24.0264.1664
Giá dịch vụ: 63.200 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả