Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi

Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi [ Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp ]

Mã dịch vụ: 24.0263.1665
Giá dịch vụ: 40.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả