Holter huyết áp

Holter huyết áp [ Holter điện tâm đồ/ huyết áp ]

Mã dịch vụ: 02.0096.1798
Giá dịch vụ: 191.000 VNĐ