Entamoeba histolytica(Amip) Ab miễn dịch tự động

Entamoeba histolytica(Amip) Ab miễn dịch tự động [ Salmonella Widal ]

Mã dịch vụ: 24.0281.1703
Giá dịch vụ: 199.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả