Đơn bào đường ruột soi tươi

Đơn bào đường ruột soi tươi [ Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi ]

Mã dịch vụ: 24.0265.1674
Giá dịch vụ: 40.200 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả