Đo tỷ trọng dịch chọc dò

Đo tỷ trọng dịch chọc dò [ Tổng phân tích nước tiểu ]

Mã dịch vụ: 23.0222.1596
Giá dịch vụ: 37.100 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả