Định tính Codein (test nhanh) [niệu]

Định tính Codein (test nhanh) [niệu] [ Opiate định tính ]

Mã dịch vụ: 23.0195.1589
Giá dịch vụ: 42.400 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả