Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá)

Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) [ Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá ]

Mã dịch vụ: 22.0292.1280
Giá dịch vụ: 40.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả