Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)

Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) [ Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy ]

Mã dịch vụ: 22.0280.1269
Giá dịch vụ: 50.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả