Định lượng Troponin Ths [Máu]

Định lượng Troponin Ths [Máu] [ Troponin T/I ]

Mã dịch vụ: 23.0160.1569
Giá dịch vụ: 150.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả