Mã dịch vụ: 23.0157.1567
Giá dịch vụ: 70.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả