Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu]

Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu] [ TRAb định lượng ]

Mã dịch vụ: 23.0156.1566
Giá dịch vụ: 500.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả