Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu]

Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] [ T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) ]

Mã dịch vụ: 23.0147.1561
Giá dịch vụ: 90.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả