Mã dịch vụ: 22.0117.1503
Giá dịch vụ: 31.800 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả