Định lượng Protein (niệu)

Định lượng Protein (niệu) [ Protein niệu hoặc đường niệu định lượng ]

Mã dịch vụ: 23.0201.1593
Giá dịch vụ: 13.700 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả