Định lượng Protein (dịch chọc dò)

Định lượng Protein (dịch chọc dò) [ Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) ]

Mã dịch vụ: 23.0219.1494
Giá dịch vụ: 21.200 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả