Định lượng Progesteron [Máu]

Định lượng Progesteron [Máu] [ Progesteron ]

Mã dịch vụ: 23.0134.1550
Giá dịch vụ: 140.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả